يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 613 - تفسير مصوبه 374 موضوع تأسيس ‌مركز اطلاعات‌ و آمار حوزه‌هاي‌ علميه


موضوع تفسير:
آيا دبيرخانه شوراي عالي حوزه، علاوه بر راه‌اندازي مركز اطلاعات و آمار حوزه‌هاي علميه، نسبت به اداره آن نيز مسئوليتي دارد يا بايستي اين مركز را به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، منتقل نمايد؟

 
نظر شوراي عالي حوزه:
ماده واحده:
در خصوص استفسار از مصوبه 374 مورخه 23/1/1381 شوراي عالي حوزه، موضوع تأسيس مركز اطلاعات و آمار حوزه‌هاي علميه، مقرر شد اين مركز، توسط دبيرخانه شوراي عالي حوزه، مطالعه و طراحي و راه‌اندازي شده و سپس به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، منتقل گردد.
تبصره 1: دبيرخانه شوراي عالي حوزه، موظف است نسبت به تنظيم ساختار اين مركز و ارائه آن به شوراي عالي حوزه جهت تصويب، اقدام نمايد.
تبصره 2: از تاريخ تصويب اين قانون، كليه فعاليتهاي مرتبط با امر اطلاعات و آمار حوزه كه توسط معاونتهاي مراكز مديريت در حال انجام است، متوقف مي‌گردد و پس از راه‌اندازي از طريق اين مركز، صورت مي‌گيرد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي