يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 634 - ماده واحده مربوط به اعطاي مدرك استخدامي به روحانيون شاغل


ماده واحده: مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، مي‌تواند به طلابي كه تا تاريخ 12/7/1388 در نهادهاي مختلف، استخدام شده‌اند و فاقد مدرك حوزوي هستند، مدرك استخدامي سطح يك و دو، اعطاء نمايد.
تبصره 1: ضوابط مربوط به نحوه اعطاي مدرك استخدامي و ساير شرايط متقاضيان، بر اساس مصوبه شوراي مدارك علمي، تعيين خواهد شد.
تبصره 2: مدت زمان اعمال اين ماده واحده، دو سال از تاريخ تصويب آن است و پس از آن، كأن لم يكن خواهد بود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي