يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 642 - قانون تأسيس مديريتهاي حوزه علميه استاني


مقدمه: به منظور سامان‌دهي حوزه‌هاي علميه استاني، توزيع مطلوب آموزش حوزوي، توسعه نظارت بر واحدهاي آموزشي، پژوهشي و مراكز حوزوي، رفع مشكلات ناشي از پراكندگي واحدهاي حوزوي و استفاده بهينه از فرصتهاي به‌وجودآمده در سراسر كشور، «مديريتهاي حوزه علميه استاني» بر اساس اين قانون، ايجاد مي‌شود.

 
ماده 1. در اين قانون، اصطلاحات با تعاريف زير، به كار رفته است:
ا. حوزه علميه استان: به مجموعه‌اي از واحدهاي آموزشي،‌ پژوهشي، تبليغي، تربيتي و مديريتي حوزوي و ساير مراكز و واحدهاي حوزوي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي، تأسيس و اداره مي‌شوند، اطلاق مي‌گردد.
ب. مديريت حوزه علميه استاني: به واحد مديريتي تابعه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، كه به منظور اعمال اختيارات، اداره امور حوزوي و انجام‌دادن وظايف مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در استانها ‌تشكيل مي‌شود، اطلاق مي‌گردد.

 
ماده 2. شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به عنوان نهاد سياست‌گذار و ناظر عالي، در رأس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كه نهاد برنامه‌ريز محسوب مي‌شود، قرار دارد. مديريت حوزه علميه استان، به عنوان نهاد اجرايي، زير نظر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و در چارچوب مصوبات شوراي عالي، انجام وظيفه مي‌نمايد و بين اين سه نهاد، اصل سلسله مراتب اداري، حاكم خواهد بود.

 
ماده 3. مديريتهاي حوزه علميه استاني، داراي دو نوع ارتباط با مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، خواهند بود:
ا. ارتباط خط فرمان، كه منحصراً از طريق مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، اعمال خواهد شد.
ب. ارتباط وظيفه‌اي، كه از طريق قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و فرايندهاي انجام كار، توسط معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، اعمال خواهد شد.

 
ماده 4. هر يك از مديريتهاي حوزه علميه استاني، داراي يك شورا، رئيس شورا و مدير حوزه علميه خواهند بود كه نحوه انتخاب، شرح وظايف، اختيارات و صلاحيت هر يك از آنها، بر اساس آيين‌نامه مديريت مربوطه، تعيين خواهد شد.

 
ماده 5. شرح وظايف مربوط به مديريتهاي استاني و نوع هر يك از آنها، با پيشنهاد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

 
ماده 6. تبديل وضعيت مديريتهاي استاني، از نوعي به نوع ديگر، بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي عالي خواهد بود.
تبصره: موارد مربوط به تبديل وضعيت هر يك از مديريتهاي استاني، بايستي به تأييد شوراي عالي نيز برسد.

 
ماده 7. مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، مي‌تواند در صورت تشخيص ضرورت و تصويب شوراي عالي، كل يا بخشي از وظايف و اختيارات حوزه‌هاي علميه استاني را به يك حوزه علميه شهرستان، اعطا نمايد.

 
ماده 8. مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، موظف است ظرف مدت حداكثر يك سال پس از ابلاغ، نسبت به اجرايي‌نمودن اين قانون، اقدام نمايد.

 
ماده 9. اين قانون، در 9 ماده و 1 تبصره، در جلسات مورخ 21/4/1388 و 10/8/1388 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي