يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 648 - شرح وظايف معاونت امور حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت در امور مديريتي حوزه‌هاي علميه استاني، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور مديريتي حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. مديريت طرح آمايش واحدهاي آموزشي حوزه‌هاي علميه استاني، با همكاري معاونتهاي مربوط
4. پيگيري تأسيس واحدهاي آموزشي، بر اساس آمايش سرزميني حوزه‌هاي علميه تا مرحله نهايي
5. استقرار و سامان‌دهي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني
6. پيشنهاد نصب و عزل رؤسا و مديران حوزه‌هاي علميه استاني، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
7. بررسي و رسيدگي به مشكلات مديريتي حوزه‌هاي علميه استاني، در چارچوب شرح وظايف
8. تعامل با علماي بلاد، جهت تسهيل و ايجاد هماهنگي در امور حوزه‌هاي علميه
9. حمايت و هدايت مديريتهاي استاني در تعامل با مسئولان سياسي و اجرايي استانها، به منظور استفاده بهينه از فرصتها و ظرفيتهاي استاني، بر اساس سياستهاي كلان شوراي عالي
10. پيشنهاد رتبه حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس آيين‌نامه مصوب
11. هماهنگ‌سازي اجرايي هيئتهاي نظارت و بازرسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، اعزامي به حوزه‌هاي علميه استاني به منظور ايجاد تسهيلات، جلوگيري از تداخل امور و كاهش هزينه‌ها
12. نيازسنجي، شناسايي، پذيرش و تشكيل پرونده براي اساتيد حوزه‌هاي علميه استاني، و اعزام و استقرار آنها پس از تأييد صلاحيت علمي و عمومي توسط معاونتهاي مربوطه
تبصره: معاونت امور حوزه‌هاي علميه، به مدت سه سال، مسئوليت اجراي اين بند را بر عهده خواهد داشت؛ پس از اتمام مدت مذكور، در خصوص انجام‌دادن اين وظيفه توسط اين معاونت يا ساير معاونتها، تصميم‌گيري خواهد شد.
13. پيگيري جذب و استخدام كادر مديريتي حوزه‌هاي علميه استاني، و پشتيباني از تكميل كادر واحدهاي آموزشي
14. همكاري با مركز آمار و اطلاعات حوزه علميه، در تهيه شناسنامه جامع اطلاعات مربوط به حوزه‌هاي علميه
15. برنامه‌ريزي براي جلب مشاركتهاي مردمي، منابع و اعتبارات محلي، در چارچوب سياستهاي كلان مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
16. برنامه‌ريزي براي ترويج فرهنگ وقف، و ارائه گزارش موقوفات شناسايي‌شده به كميته امور موقوفات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
17. پيشنهاد اولويتها و سهم مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در احداث، نوسازي، بازسازي، تعميرات كلي و جزئي و تجهيز واحدهاي حوزوي استاني، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و پيگيري اجراي امور فوق تا حصول نتيجه
تبصره: مراد از تجهيز، تجهيز اداري و ساختماني است كه بر اساس شاخصها و استانداردهاي مصوب شوراي گسترش، اعمال خواهد شد.
18. كارشناسي ارجاعات شوراي گسترش در خصوص تأسيس، ادغام، انحلال و ارتقاي واحدهاي آموزشي
19. برنامه‌ريزي و پيگيري تشكيل هيئت امناء در واحدهاي آموزشي و پشتيباني از آنها
20. تشكيل و برگزاري شوراي امور حوزه‌هاي علميه در معاونت
21. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي، در چارچوب شرح وظايف
22. بررسي برنامه و بودجه ساليانه امور مديريتي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني، و پيشنهاد سهم مديريتهاي استاني از بودجه حوزه‌هاي علميه
23. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط
24. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
25. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي