يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 651 - شرح وظايف معاونت اداري-مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور اداري و مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، به مدير مركز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور اداري، مالي و عمراني مركز مديريت حوزه‌ها و حوزه‌هاي علميه استاني، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع اداري، مالي و پشتيباني
4. طراحي، استقرار و بهسازي نظام عمراني حوزه‌هاي علميه، بر اساس طرح آمايش سرزميني مصوب واحدهاي آموزشي و پژوهشي
5. انجام‌دادن تمام امور مربوط به مديريت منابع انساني، از قبيل:
الف) تأييد نهايي و صدور حكم استخدام كاركنان، پس از تأييد هيئت گزينش در چارچوب جداول سازماني
ب) برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، به منظور ارتقاي سطح كيفي كاركنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر آن در حوزه‌هاي علميه استاني
ج) برنامه‌ريزي و اجراي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر آن در حوزه‌هاي علميه استاني
د) برنامه‌ريزي و تأمين تسهيلات رفاهي و فعاليتهاي فوق برنامه كاركنان
هـ) برنامه‌ريزي به منظور نگه‌داري كاركنان در سازمان
و) انجام‌دادن امور مربوط به كارگزيني مانند بازنشستگي، بيمه، مأموريت
6. مشاركت و همكاري با دفتر برنامه‌ريزي و نظارت، در زمينه تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني
7. توزيع اعتبارات بر اساس تخصيصهاي صادره از سوي دفتر برنامه‌ريزي و نظارت
8. مديريت بر منابع و مصارف مالي، بر اساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي
9. انجام‌دادن امور مالي، از قبيل مميزي، حساب‌داري، پرداختها و دريافتهاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، بر اساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي
10. شناسايي منابع جديد مالي و پيشنهاد به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
11. ثبت درآمدهاي حاصل از انجام‌دادن فعاليتها و منابع مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني و ارائه گزارش و به‌روزرساني آن
12. جمع‌داري، كنترل و نگه‌داري اموال، دارايي‌ها و اوراق بهادار، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
13. انجام‌دادن امور عمومي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، اعم از مديريت خدمات عمومي، كارپردازي، تداركات، انبار، تأسيسات، نقليه
14. سامان‌دهي و انجام‌دادن فعاليتهاي مربوط به امور دبيرخانه مركزي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
15. تهيه و پيشنهاد طرحهاي عمراني مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، انعقاد قرارداد طرحهاي مصوب، نظارت فني بر اجراي آنها و تهيه گزارش پيشرفت كار
16. بررسي و تصويب نقشه طرحهاي عمراني استاني و نظارت بر كيفيت اجراي آن
17. برنامه‌ريزي براي حفظ و نگه‌داري املاك و مستغلات حوزه‌هاي علميه و نظارت بر آنها
تبصره 1: حفظ و نگه‌داري اردوگاه‌ها، بر اساس پيشنهاد معاونت امور طلاب خواهد بود.
تبصره 2: حفظ و نگه‌داري واحدهاي حوزوي، بر اساس پيشنهاد معاونت امور حوزه‌هاي علميه خواهد بود.
18. انجام‌دادن كليه امور حقوقي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و همكاري با كميته امور موقوفات شوراي عالي
19. انتشار(چاپ و توزيع) متون آموزشي دفتر تدوين متون درسي حوزه علميه و ساير منشورات داراي مجوز از شوراي نشر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
20. همكاري كامل با ذي‌حساب و حساب‌رسان
21. تشكيل و برگزاري شوراي اداري مالي
22. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مالي، پشتيباني و عمراني حوزه‌هاي علميه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
23. بررسي برنامه و بودجه ساليانه اداري مالي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
24. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط
25. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
26. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي