يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 653 - شرح وظايف معاونت تبليغ مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور تبليغي، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور تبليغي و مبلغان حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع تبليغ
4. طراحي نظامهاي جذب، پذيرش، احراز صلاحيتهاي علمي و مهارتي، توانمندسازي، اعزام مبلغ به داخل و خارج از كشور و نظارت بر آن
5. برنامه‌ريزي و سامان‌دهي اعزام مبلغان، از طريق حوزه‌هاي علميه استاني
تبصره: عمليات اعزام مبلغ، منحصراً از معاونتهاي تبليغ مديريتهاي حوزه‌هاي علميه استاني، صورت مي‌پذيرد.
6. توسعه ارتباطات و ‌همكاري‌هاي حوزه علميه با نهادهاي تبليغي در داخل و خارج كشور، جهت سامان‌دهي امر تبليغ
7. تلاش براي هماهنگ‌سازي تبليغات ديني سازمانها و نهادهاي فرهنگي كشور، بر اساس سياستهاي كلان مصوب
8. نظارت بر نحوه به‌كارگيري طلاب و دانش‌آموختگان حوزوي، در عرصه تبليغات ديني
9. برنامه‌ريزي براي توسعه كمي و كيفي آموزشهاي رسمي تبليغ، در چارچوب نظام آموزشي حوزه علميه
تبصره 1: كليه مراكز تخصصي تبليغ، همانند ساير مراكز تخصصي، بر اساس اساس‌نامه و آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، تأسيس و اداره خواهند شد.
تبصره 2: مراكز تخصصي تبليغ موجود، موظف به تطبيق شرايط خود، با اساس‌نامه و آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي هستند.
10. برنامه‌ريزي براي ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت مبلغان، از طريق آموزشهاي حضوري و غير حضوري
11. فرهنگ‌سازي جهت گسترش امر تبليغ بين طلاب و روحانيون
12. انجام‌دادن مطالعات به منظور استفاده از دانش و فن‌آوري جديد در زمينه ارتباطات و تبليغ، و توليد، ابداع و تدوين روشهاي نوين تبليغي
13. بهره‌گيري از رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي نوين در امر تبليغ، در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
14. حمايت از نهادها، مراكز، گروه‌هاي تبليغي و مبلغين نمونه، و ايجاد ساز و كار مناسب جهت تشويق آنان
15. ارزيابي و حمايت از توسعه توليدات و محصولات حوزوي در زمينه تبليغ
16. تدوين برنامه‌هاي مناسب جهت مقابله با فعاليتهاي فرق و اديان انحرافي، و برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت در صورت ضرورت
17. تدوين برنامه‌هاي مناسب جهت مقابله با شيوه‌هاي تبليغي بيگانگان و جريانهاي الحادي و انحرافي
18. رصد فعاليتهاي فرهنگي و ديني كشور، به منظور شناسايي آسيبها و پيگيري جهت اصلاح روند فعاليت آنان
19. ارزيابي وضعيت تبليغ ديني، به منظور شناخت آسيبهاي فرهنگي و ديني جامعه و برنامه‌ريزي جهت اصلاح آن
20. همكاري با نهادهاي مربوط براي سامان‌دهي نيروهاي غير روحاني فعال در عرصه تبليغ
21. همكاري با نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كشور در زمينه‌هاي اعزام مبلغ و برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت در راستاي وظايف
22. ارائه پيشنهادها براي افزايش بهره‌وري از برنامه‌هاي فرهنگي مساجد
23. برنامه‌ريزي جهت تخصصي‌سازي امر تبليغ، با توجه به تنوع مخاطبين و اقشار جامعه
24. همكاري با سازمانها و نهادهاي فرهنگي-آموزشي در زمينه نقد و تدوين كتب درسي ديني، در چارچوب ضوابط و مقررات
25. تشكيل و برگزاري جلسات شوراي تبليغ
26. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تبليغي حوزه علميه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
27. بررسي برنامه و بودجه ساليانه تبليغي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي طرح و برنامه، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
28. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه و پيشنهاد به مدير مركز مديريت ‌حوزه‌هاي علميه
29. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مركز مديريت ‌حوزه‌هاي علميه
30. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت ‌حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي