يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 622 - شرح وظايف و اختيارات مركز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه


1. مشاركت و همكاري با شوراي عالي در تهيه و تدوين سياست‌هاي كلان و سند راهبردي حوزه‌هاي علميه
2. تدوين برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت در راستاي اجراي سياست‌هاي شوراي عالي و پيشنهاد آن به شوراي عالي، جهت تصويب
3. مطالعه، طراحي، استقرار و بهينه‌سازي نظامهاي جامع آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تهذيبي و تربيتي، اداري مالي، خدماتي و معيشتي، فن‌آوري اطلاعات، عمراني، آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، بر اساس نيازها و مزيتهاي حوزه علميه و پيشنهاد آن به شوراي عالي، جهت تصويب
4. مشاركت در فرايند سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي آموزشي ديني كشور
5. برنامه‌ريزي جهت اجراي صحيح برنامه‌ها، مصوبات، ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
6. برنامه‌ريزي جهت ارتقاي سطح كارايي و اثربخشي سيستم مديريت حوزه علميه در ستاد و صف
7. پيشنهاد طرحهاي توسعه آموزش و واحدهاي آموزشي حوزوي، در تمامي مقاطع تحصيلي و رشته‌ها در سطح ملي و بين‌المللي، به شوراي گسترش، و اجراي طرحهاي مصوب
8. پيشنهاد برنامه‌هاي درسي حوزه علميه، به شوراي عالي جهت تصويب
9. تعيين ظرفيت پذيرش حوزه‌هاي علميه، بر اساس ضوابط مصوب شوراي گسترش
10. برنامه‌ريزي براي جذب، گزينش، ارزشيابي تحصيلي طلاب ايراني و غير ايراني و صدور مدارك تحصيلي آنان
11. تهيه و تدوين متون آموزشي، كمك‌آموزشي و ساير كتب مورد نياز در راستاي انجام وظايف محوله و انتشار آن
12. برنامه‌ريزي براي تربيت نيروي انساني براي استنباط در علوم حوزوي، خصوصاً فقه، تدريس، پژوهش، تأليف، تبليغ و ديگر نيازهاي جامعه اسلامي
13. تدوين تقويم تعطيلات سالانه حوزه و ضوابط تعطيلات اضطراري و پيشنهاد آن به شوراي عالي
14. پيشنهاد طرحهاي سامان‌دهي و توسعه پژوهش و واحدهاي پژوهشي حوزوي، در سطح ملي و بين‌المللي، به شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي، و اجراي طرحهاي مصوب
15. برنامه‌ريزي و زمينه‌سازي انجام پژوهشهاي بنيادين و كاربردي در حوزه دين، متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه، نظام اسلامي و جهان اسلام
16. برنامه‌ريزي براي تقويت و تعميق رويكرد ديني در علوم انساني و توليد نظامهاي معرفتي متناسب با آن
17. پشتيباني از نظام اسلامي با حمايت از نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي و انساني و ارائه الگوهاي متناسب
18. زمينه‌سازي، هدايت، حمايت، نظارت، ارزيابي انجمنها، قطبهاي علمي، كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي، واحدهاي آموزشي و پژوهشي و تشكل‌هاي حوزوي
19. تهيه و تنظيم اساس‌نامه الگوي واحدهاي آموزشي، پژوهشي، انجمنها و قطبهاي علمي حوزه‌هاي علميه
20. سامان‌دهي پاسخ‌گويي به شبهات مختلف در حوزه دين، در سطح ملي و بين‌المللي، با استفاده از ابزار نوين ارتباطي
21. برنامه‌ريزي براي اجراي سياست‌هاي سامان‌دهي نظام تبليغ ديني ملي و بين‌المللي
22. برنامه‌ريزي براي ابلاغ مؤثر پيام دين و مقابله با انديشه‌هاي الحادي و انحرافي، در سطح ملي و فراملي
23. سامان‌دهي توليد و عرضه محصولات علمي و فرهنگي حوزوي
24. برنامه‌ريزي براي ارتقاي سطح معنوي، اخلاقي و رفتار اسلامي و ترويج زي طلبگي حوزويان و خانواده‌هاي آنان
25. طراحي و استقرار نظام جامع نظارت بر رعايت ضوابط و ارزشهاي اخلاقي، رفتاري و آداب اجتماعي حوزويان
26. برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات مشاوره به حوزويان و خانواده‌هاي آنان
27. برنامه‌ريزي براي افزايش مشاركت و آگاهي سياسي و اجتماعي حوزويان و تعميق بينش آنها
28. برنامه‌ريزي براي تقويت پيوند اساتيد و طلاب با حوزه علميه
29. طراحي و ايجاد جريانهاي علمي-فرهنگي زمينه‌ساز تحقق معارف و ارزشهاي اسلامي
30. برنامه‌ريزي در جهت شناسايي، جذب، رشد و شكوفاسازي استعدادهاي برتر و نخبگان حوزوي و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي آنان
31. تلاش در جهت سامان‌دهي نظام پرداخت شهريه
32. برنامه‌ريزي براي استفاده بهينه از توانمندي‌هاي فضلاء، محققان، اساتيد و دانش‌آموختگان حوزوي
33. برنامه‌ريزي به منظور ورود افراد صالح جهت تحصيل در حوزه‌هاي علميه
34. طراحي و تنظيم ساختار، شرح وظايف و سازمان نفرات ‌مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديريت حوزه‌هاي علميه استاني و پيشنهاد آن به شوراي عالي، جهت تصويب
35. تهيه و تدوين مقررات اداري و استخدامي خاص كاركنان، اساتيد و پژوهشگران و پيشنهاد آن به شوراي عالي، جهت تصويب
36. مديريت منابع انساني(جذب، پذيرش، به‌كارگيري، حفظ و نگهداري، آموزش و ارتقاء و ارزشيابي كاركنان و اساتيد)
37. تدوين آيين‌نامه مالي و معاملاتي حوزه علميه و پيشنهاد آن به شوراي عالي، جهت تصويب
38. تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تصويب، و توزيع آن بر اساس بودجه مصوب
39. شناسايي و گسترش منابع مالي غير دولتي، در چارچوب مصوبات شوراي عالي
40. تأمين امكانات و تجهيزات واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته، در سطح ملي
41. انجام مطالعات لازم براي ارتقاء و بهينه‌سازي انجام وظايف و مأموريتهاي محوله
42. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي تشكل‌هاي حوزوي و پيشنهاد آن به شوراي عالي، جهت تصويب
43. برنامه‌ريزي براي صيانت از كيان حوزه‌هاي علميه، با توجه به ارزشهاي بنيادين حوزه و شاخصهاي برآمده از ارزشها، و انتشار گزارش آن
44. تقويت تعامل حوزه‌هاي علميه با نهادهاي علمي-فرهنگي ملي و بين‌المللي، در زمينه مسائل علمي-فرهنگي با تأكيد بر گفت‌وگوهاي علمي و معرفي آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي(ص)، ‌تقريبي و بين ادياني
45. تقويت و توسعه مناسبات حوزه با ساير سازمانهاي ذي‌ربط، در چارچوب شرح وظايف
46. همفكري و همكاري با نهادهاي علمي و فرهنگي، براي تبيين و اجراي انديشه‌هاي رهبري نظام و مراجع عظام تقليد
47. مشاركت فعال در طراحي نظام جامع فرهنگي كشور و اعتلاي فرهنگ ديني، اخلاق و معنويت اسلامي، با مراجع ذي‌ربط
48. ارتباط با مراجع عظام تقليد و علماي حوزه، در چارچوب شرح وظايف
49. اعلام مواضع در رويدادهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي عالي
50. طراحي و تأسيس بانك جامع اطلاعات حوزه‌هاي علميه، جهت جمع‌آوري و به‌كارگيري آمار و اطلاعات كاربردي مورد نياز
51. اطلاع‌رساني مناسب و روزآمد، از عملكرد و فعاليتهاي حوزه‌هاي علميه
52. برنامه‌ريزي براي احياء، نگهداري و معرفي ميراث حوزه‌هاي علميه
53. برنامه‌ريزي براي حفظ و گسترش آمادگي‌هاي رزمي و دفاعي طلاب حوزه‌ علميه
54. برنامه‌ريزي براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان و عناصر وابسته و جريانات منحرف بين طلاب و روحانيون، به منظور حفظ و حراست از كيان روحانيت و كنترل ارتباطات عناصر بيگانه
55. شناسايي و بهره‌مندي از ظرفيتهاي قانوني موجود در كشور و پيشنهاد ظرفيتهاي جديد براي پيشبرد اهداف حوزه علميه، به شوراي عالي
56. تهيه و تنظيم كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز و پيشنهاد موارد اساسي آن به شوراي عالي، جهت تصويب
57. پيگيري و نظارت بر استفاده از عناوين حوزوي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
58. طراحي و استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي عملكرد
59. ايجاد زمينه لازم جهت اجراي فرايند نظارت و ارزيابي شوراي عالي

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي