يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 608 - ماده واحده مربوط به شرح وظايف شوراي عالي حوزه‌هاي علميه


ماده واحده: به منظور تنقيح وظايف شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و تدوين و توزيع وظايف و اختيارات مراكز وابسته، شرح وظايف شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل مورد بازخواني قرار گرفت:

 
1. تعيين اهداف و ‌سياست‌هاي كلان حوزه‌هاي علميه

 
2. تهيه و تدوين سند راهبردي حوزه‌هاي علميه

 
3. سياست‌گذاري در زمينه:
3-1. توسعه آموزش و واحدهاي آموزشي حوزوي در تمامي مقاطع تحصيلي و رشته‌ها، در سطح ملي و بين‌المللي
3-2. توسعه پژوهش و واحدهاي پژوهشي حوزوي در سطح ملي و بين‌المللي
3-3. برنامه‌ريزي درسي و تدوين متون آموزشي
3-4. توسعه پژوهشهاي بنيادين و كاربردي در حوزه دين، متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه،‌ نظام اسلامي و جهان اسلام
3-5. تربيت نيروي انساني براي استنباط در علوم حوزوي خصوصاً فقه، تدريس، پژوهش، تأليف و تبليغ و ديگر نيازهاي نظام اسلامي
3-6. جذب، گزينش، ارزش‌يابي تحصيلي مدارك تحصيلي طلاب ايراني و غير ايراني و ظرفيت پذيرش حوزه‌هاي علميه و واحدهاي آموزشي و پژوهشي حوزوي
3-7. شناسايي، جذب، رشد و شكوفايي استعدادهاي برتر و نخبگان حوزوي و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي ايشان
3-8. ارتقاي سطح معنوي، اخلاقي، رفتار اسلامي و زي طلبگي حوزويان و خانواده‌هاي ايشان
3-9. افزايش آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي حوزويان
3-10. راهنمايي و مشاوره به حوزويان و خانواده‌هاي ايشان
3-11. تقويت پيوند اساتيد و طلاب با حوزه علميه
3-12. تقويت و تعميق رويكرد ديني در علوم انساني و توليد نظامهاي معرفتي متناسب با آن
3-13. تقويت تعامل حوزه‌هاي علميه با نهادهاي علمي و فرهنگي ملي و بين‌المللي، با تأكيد بر گفت‌وگوهاي علمي، ‌تقريبي و بين ادياني
3-14. كارآمدي و هماهنگي نظام تبليغ ديني
3-15. سامان‌دهي توليد و عرضه محصولات علمي و فرهنگي حوزوي
3-16. احياء، نگهداري و معرفي ميراث حوزه‌هاي علميه
3-17. حفظ و گسترش آمادگي‌هاي دفاعي حوزه‌هاي علميه و تصويب برنامه‌هاي آن
3-18. جلوگيري از نفوذ اجانب و وابستگي به جريانات منحرف و تصويب برنامه‌هاي آن
3-19. تأسيس و اداره تشكل‌هاي حوزوي طلاب و اساتيد
3-20. مشاركت حوزه در تدوين نظام جامع فرهنگي و آموزش ديني كشور

 
4. بررسي و تصويب:
4-1. نظام جامع آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تهذيبي و تربيتي، اداري مالي، خدماتي و معيشتي، فن‌آوري اطلاعات، عمراني، آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
4-2. پيشنهاد شوراي گسترش براي تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي و پژوهشي و راه‌اندازي رشته‌هاي تحصيلي در مقاطع مختلف
4-3. پيشنهاد شوراي گسترش براي توقف فعاليت و يا انحلال واحدهاي آموزشي و پژوهشي حوزوي
4-4. اساس‌نامه الگوي واحدهاي آموزشي، پژوهشي، انجمنها و قطبهاي علمي حوزه‌هاي علميه
4-5. ضوابط راه‌اندازي انجمنها و قطبهاي علمي، كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي و اعطاي امتيازات علمي به مجلات علمي
4-6. برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت مراكز وابسته و تخصيص بودجه ساليانه و نظارت بر حسن اجراي آن
4-7. برنامه‌هاي لازم براي استفاده بهينه از توانمندي‌هاي فضلاء، محققان، اساتيد و دانش‌آموختگان حوزوي
4-8. برنامه‌هاي سازمان‌دهي پرداخت شهريه، براي پيشنهاد به مراجع عظام و مقام معظم رهبري
4-9. ساختار، شرح وظايف و ‌سازمان نفرات مراكز وابسته به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4-10. مقررات اداري و استخدامي خاص و به‌كارگيري نيروي انساني مراكز وابسته به شوراي عالي حوزه و اساتيد و پژوهشگران
4-11. آيين‌نامه مالي و معاملاتي حوزه علميه و نظارت بر حسن اجراي آن
4-12. تقويم تعطيلات سالانه حوزه و ضوابط تعطيلات اضطراري
4-13. كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اساسي

 
5. بررسي و رصد حوادث و رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به حوزه علميه و اتخاذ تصميم مناسب

 
6. ارتباط با مراكز تأثيرگذار در سياست‌هاي كلان حوزه، به منظور انعكاس ديدگاه‌هاي شوراي عالي حوزه

 
7. صيانت از كيان حوزه‌هاي علميه به عنوان نهاد علمي دين‌محور، ريشه‌دار، متمايز و برخوردار از الگوي مطلوب و قابل ارائه

 
8. تأمين منابع و امكانات براي حفظ استقلال مالي حوزه و نظارت بر درآمدهاي آن

 
9. نصب، عزل و قبول استعفاي مديران مراكز مديريت حوزه علميه برادران و خواهران

 
10. تأييد قائم‌مقام، معاونان و مديران مناطق پيشنهادي مديران مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران و خواهران

 
11. تعيين رئيس، نائب‌رئيس، دبير و اعضاي شوراهاي اقماري شوراي عالي حوزه و نمايندگان شورا در مجامع مختلف

 
12. ارزيابي از اجراي نظامهاي جامع مذكور در بند چهارم، و نظارت بر مراكز مديريت، واحدهاي آموزشي و پژوهشي، انجمنها و قطبهاي علمي

 
13. نظارت و پيگيري مستمر اجراي صحيح مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 
14. تفسير مواد اساس‌نامه شوراي عالي حوزه و سياست‌هاي ابلاغي

 
15. تصويب آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 
16. ارائه گزارش به مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد(دامت بركاتهم)

 
تبصره: شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مي‌تواند رأساً نسبت به برنامه‌ريزي در سطوح مختلف، اقدام نمايد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي