چهارشنبه، 6 اسفند 1399 | 12 رجب 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

نشريه خبري شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - سال اول، پيش‌شماره 1، مرداد و شهريور 1389


نگاهي به عملكرد دوره پنجم شوراي عالي حوزه‌هاي علميه


شوراي عالي، در مسير تحقق اهداف حوزه

 

آغاز اصلاحات در شورايعالي حوزه هاي علميه
با توجّه به نقش محوري شورايعالي در مديريّت كلان حوزه و لزوم ايجاد ساختار متناسب با مأموريّت ها، تغييراتي به شرح ذيل در ساختار شورايعالي حوزه هاي علميه اعمال شده است:
1- بازخواني وظايف شوراي عالي
عملكرد شورا در اين دوره، مبتني بر بازخواني وظايف آن، متناسب با اهداف جديد جهت « سياستگذاري و تحول » بوده است. اين بازخواني، مبتني بر دو راهبرد عمده است:
الف) تأكيد بر نقش سياستگذاري شورا به جاي برنامهريزي؛
ب) در نظرگرفتن وظايف جديد قانوني با انجام بازخواني شرح وظايف شوراي عالي در اساسنامه آن.

2- تشكيل هيئت رئيسة شوراي عالي
هيئت رئيسة شوراي عالي جهت بهينهسازي گردش كار در شورايعالي و استفادة بيشتر از ظرفيّت هاي آن تشكيل گرديد. تعيين برنامه كاري و دستور جلسات شورايعالي، اولويّتبندي موضوعات مورد بحث شوراي عالي، تشخيص موضوعاتي كه از وظايف شورا نيست و تصويب فوريّت طرح ها، از اهمّ وظايف هيئترئيسه است.

3- تغيير آئيننامه داخلي شوراي عالي حوزههاي علميه
بر اساس ماده ده اساسنامۀ شوراي عالي و به منظور تعيين نحوۀ مديريت شورا و تشكيل و ادارۀ جلسات آن، آئيننامه جديدي براي اين امر تدوين گرديد. اين آيين نامه داراي مباحثي همچون سازمان¬دهي شورا، تشكيل جلسات و چگونگي تصويب دستور جلسات مي باشد.

4- تأسيس شوراي اعطاي مجوّزها و امتيازات علمي
به منظور ساماندهي روند اعطاء مجوّز به مجلات علمي، انجمن هاي علمي، كرسي¬هاي نظريّهپردازي و تدوين ضوابط قانوني آن و بررسي صلاحيّت متقاضيان، شورايي تحت عنوان « شوراي اعطاي مجوّزها و امتيازات علمي » با هماهنگي شورايعالي انقلاب فرهنگي، ذيل شورايعالي حوزه، تأسيس و راهاندازي شد كه داراي چهار كميسيون نشريّات علمي حوزوي، انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي، واحدهاي پژوهشي حوزوي و كرسيهاي نظريّهپردازي است.
قانون تاسيس و آييننامة اين شورا و آييننامههاي كميسيونهاي آن كه توسط شوراي عالي تصويب شدهاست به شرح ذيل است:
الف) قانون تاسيس شوراي اعطاء؛
ب) آييننامة داخلي شوراي اعطاء؛
ج) آييننامة تشكيل كمسيون هاي تخصّصي شوراي اعطاء؛
و) اساسنامه انجمن هاي علمي.

5- تأسيس كمسيون امور حوزوي
به منظور تعامل نظاممند دبيرخانههاي شورايعالي انقلاب فرهنگي و شوراي
عالي حوزه هاي علميه، كميسيون امور حوزوي شورايعالي انقلاب فرهنگي، به عنوان كارگروه مشترك، از سوي شورايعالي حوزه هاي علميه پذيرفته شد.

6- تأسيس كميتة امور اوقاف
از آنجا كه موقوفات بسياري از مدارس و حوزههاي كشور، در اختيار « سازمان اوقاف و امور خيريّه » قرار دارد، شورايعالي حوزه هاي علميه با مشاركت اين سازمان، اقدام به تأسيس كميتهاي مشترك جهت ساماندهي اين موقوفات نمودهاست.

7- فعال سازي دبيرخانه شوراي فنّآوري اطّلاعات (IT)
به جهت زمينهسازي براي استفاده بهينه از فنآوري اطلاعات و انسجامبخشي استفاده از آن، در مجموعههاي تحت اشراف شوراي عالي حوزههاي علميه، «شوراي فنآوري اطلاعات» طي مصوبه شماره 562، توسط «شوراي عالي حوزههاي علميه» تأسيس گرديد كه مأموريّت اصلي اين شورا، مديريّت جامع فنّآوري اطّلاعات در گسترة حوزة علميّة قم، با هدف يكپارچهسازي و بهينهسازي سامانههاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف مي باشد كه شوراي عالي در دوره جديد، دبيرخانه اين شورا را فعال نموده است.

8- بهسازي سامانة تأمين، تخصيص و نظارت بر بودجه
با توجّه به فعّاليّت هاي مطلوب صورتگرفته در دورههاي قبل در واحد طرح و برنامه، در دورة جديد، نسبت به بهسازي سامانة تأمين، تخصيص و نظارت بر بودجه، بر اساس موازين علمي، اقدام لازم صورت گرفتهاست.

 

توسعه و اصلاح ساختار دبيرخانة شورا
در ساختار پيشنهادي جهت اصلاح دبيرخانة شورايعالي و در راستاي وظايف آن تغييرات ذيل صورت پذيرفته است:
1. ايجاد گروه هاي بودجه¬، قوانين و مقرّرات ؛ مطالعه و برنامهريزي ذيل دفتر طرح و برنامة دبيرخانه؛
2. ايجاد اداره‌هاي نظارت، ارزيابي و بازرسي ذيل اداره‌كل نظارت و بازرسي ؛
3. ايجاد اداره ارتباطات و اطّلاعرساني و اداره فنّآوري اطّلاعات ذيل اداره كل ارتباطات و فنآوري اطلاعات دبيرخانه؛
4. ايجاد اداره امور مالي و اداره اداري و پشتيباني ذيل مديريت اداري مالي؛
5. ايجاد اداره كل ذيحسابي مركزي؛
6. تاسيس دفتر مطالعات راهبردي؛
7. تشكيل كميسيون هاي مشورتي.
در تفصيل اين اصلاحات، مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- تاسيس دفتر مطالعات راهبردي حوزه
به منظور انجامدادن مطالعات بنيادين و كارشناسي دقيق علمي جهت ايجاد عقبه تحليلي و مطالعاتي تصميمگيريها و برنامههاي حوزه علميه، دفتري تحت عنوان «دفتر مطالعات راهبردي حوزه علميه» جداي از دفتر طرح و برنامه، زير نظر دبيرخانه شوراي عالي حوزه، تأسيس و شرح وظايف آن به همراه ساختار، جهت تصويب به شورا ارائه گردد. مأموريت اين دفتر انجام فعاليتهاي حوزه پژوهي و مطالعاتي راهبردي مورد نياز در قالب روشهاي علمي و كارشناسي و رصد مشكلات و بحرانهاي پيش روي حوزه علميه مي‌باشد.

2- توسعه دفتر طرح و برنامه
اين دفتر، به عنوان مركز تجميع و پردازش طرح ها و طرّاحي ساختار سازماني و منابع انساني شورايعالي حجم وسيعي از فعّاليّت ها را به خود اختصاص دادهاست. از وظايف اساسي دفتر طرح و برنامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. پيشنهاد سياستهاي كلان امور حوزوي به شوراي عالي؛
2. كارشناسي دستور جلسات شوراي عالي؛
3. امور برنامه ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي.

3- فعّالسازي اداره كل ارتباطات و فن آوري اطلاعات
اداره كل ارتباطات و فن آوري اطلاعات، يكي ديگر از واحدهاي دبيرخانه است كه در دورة جديد، فعّال شدهاست كه مسئوليّت اطّلاعرساني و مديريّت ارتباطات شورايعالي را برعهده دارد.مهمترين اقدامات اين اداره،عبارتاند از:
1. تدوين چشمانداز ارتباطي شورايعالي حوزه؛
2. راهاندازي وبسايت اطّلاعرساني شورايعالي؛
3. تدوين طرح‌هاي ارتباطي از قبيل: طرح نشست‌هاي منطقه اي، مدارس، مديران، طرح ارتباطي فصلي شورايعالي و اساتيد و طلاب حوزههاي شهرستان¬ها و قم؛
4. انتشار نشريه خبري اطلاع رساني شوراي عالي؛
5. راه اندازي واحد نظرسنجي(انجام نظرسنجي جامع از 300 تن از اساتيد حوزه علميه قم پيرامون مسائل مربوط به اساتيد حوزه)؛
6. فعال‌سازي بانك و سايت ايده جهت دريافت ايده‌هاي و پيشنهادهاي نو؛
7. تهيه گزارش هاي مختلف از مراكز تخصصي؛
8. تهيه آمار و اطلاعات جامع طلاب سراسر كشور در زمينه هاي آموزش، خدمات و... ؛
9. برنامه ريزي جهت برگزاري سفرهاي استاني اعضاي شوراي عالي جهت بازديد از حوزه هاي علميه.

4- توسعه فعاليت هاي شوراي گسترش
از جمله اقدامات مهم شوراي عالي حوزههاي علميه در دوره جديد ، توسعه فعاليت هاي شوراهاي اقماري جديد آنها بوده است. «شوراي گسترش حوزههاي علميه» به عنوان يكي از شوراهاي اقماري، با هدف رشد، بسط و ارتقاي سطح و توان آموزش و پژوهش در زمينه علوم و معارف اسلامي در حوزه‏هاي علميه، و ايجاد هماهنگي در تهيه ضوابط صدور مدارك تحصيلي آنان فعال است. اين شورا بالاترين مرجع تصميمگيري در زمينة ايجاد، صدور مجوّز تأسيس، توسعه و انحلال حوزههاي علميّه، صدور مدارك تحصيلي و تدوين برنامة درسي اين حوزههاست. شوراي گسترش در دورة جديد، اقدامات جدّي و اساسي در راستاي مأموريّت خود، انجام داده كه بعضي از آنها، به شرح ذيل است:
الف) تشكيل بيش از 40 جلسه در دورة جديد شورا؛
ب) بيش از 120 مصوّبه در دورة جديد شورا؛
ج) تدوين آييننامة جديد كميتههاي شوراي گسترش؛
د) تدوين آييننامة تأسيس و انحلال مدارس علميّه؛
هـ) تدوين آييننامة تأسيس و انحلال مراكز تخصّصي حوزوي؛
و) تدوين آييننامة تأسيس و انحلال مؤسّسات آموزش عالي؛
ز) تدوين اساسنامة مدارس علميّه؛
ح) تدوين اساسنامة مراكز تخصّصي؛
ط) تدوين اساسنامة مؤسّسات آموزش عالي؛
ك) استانداردسازي واحدهاي آموزشي؛
ل) تدوين آييننامة تبديل مراكز تخصّصي به مؤسّسات آموزش عالي؛
ن) تدوين آيين نامۀ تصويب و اعطاي مجوز اجراي رشتهها و گرايشهاي تخصصي حوزههاي علميه.

5- انجام مقدمات تشكيل كميسيونهاي مشورتي
به منظور ارتقاي سطح كيفي تصميمسازيهاي دبيرخانه و تقويت بعد كارشناسي برنامههاي ارجاعي از سوي دبير شوراي عالي، تشكيل كميسيونهايي به عنوان كميسيونهاي مشورتي، به شوراي عالي پيشنهاد شده است كه اين طرح هم اكنون مراحل تصويب خود را در شورا مي گذراند. اين كميسيونها كه هر يك، 9 عضو حقيقي و حقوقي دارند وظيفه بررسي و اظهار نظر كارشناسانه درباره طرحهاي ارجاعي دبير شوراي عالي و دفتر طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي حوزههاي علميه را برعهده دارند. بر اساس آيين نامه پيشنهادي، هفت كميسيون مشورتي براي دبيرخانه در نظر گرفته شده است. اين كمسيون ها عبارتند از:
كمسيون هاي آموزش، پژوهش، تبليغ، تهذيب و امور فرهنگي، امور طلاب و دانشآموختگان، مديريت و برنامهريزي، منابع و پشتيباني.

 

اصلاحات انجام گرفته در ساختار كلان مديريت حوزه هاي علميه
1- تمركز زُدايي از نظام مديريت حوزه (در راستاي توسعة حوزههاي علميه بلاد)
با توجّه به لزوم مديريّت تحوّلات بر مبناي يك منطق علمي و تجربهشده، شورايعالي حوزه در ساختار كلان حوزههاي علميّه، تغييراتي را بر مبناي ايجاد مديريّت هاي ستادي و صفي، ايجاد كردهاست. اساس اين ساختار، مبتني بر تبديل «مركز مديريّت حوزة علميّة قم» به «مركز مديريّت حوزههاي علميّة برادران و خواهران» به عنوان ستاد عالي حوزههاي علميّه و ايجاد مراكز مديريّت استاني به عنوان مراكز صف در سراسر كشور است.
بدين ترتيب، تمام استان¬هاي كشور، بر اساس آمايش سرزميني، داراي مركز مديريّت ميشوند و در عين هويّت مستقلّ، مجري سياستهاي كلان شورايعالي و قوانين و مقرّرات صادره از سوي مركز مديريّت حوزههاي علميّه خواهندبود.

مزاياي اين طرح، عبارتاند از:
1. توزيع وظايف بر اساس يك منطق علمي و تجربهشده؛
2. تبديل مركز مديريّت حوزههاي علميّه به عنوان يك سازمان كاملاً ستادي؛
3. ايجاد هويّت براي حوزههاي علميّة سراسر كشور، به عنوان يك سازمان كاملاً صفي؛
4. تمركززُدايي و روانسازي حركت سازماني؛
5. تسهيل در امور طلاب در بخشهاي پذيرش، گزينش، امتحانات، مدارك علمي و پاسخگويي مراكز مديريّت سراسر كشور در رابطه با اين امور؛
6. كنترل و نظارت بهتر مدارس، مراكز تخصّصي و مؤسّساتِ آموزشعالي حوزوي.

2- تصويب قانون تأسيس مديريت هاي حوزه علميۀ استاني
به منظور سامان¬دهي حوزههاي علميه استاني، توزيع مطلوب آموزش حوزوي، توسعه نظارت بر واحدهاي آموزشي، پژوهشي و مراكز حوزوي، رفع مشكلات ناشي از پراكندگي واحدهاي حوزوي و استفاده بهينه از فرصت¬هاي به وجود آمده در سراسر كشور، شوراي عالي حوزه هاي علميه قانون تأسيس مديريت هاي حوزه علميۀ استاني را تصوب نمود.
بر اساس اين مصوبه، حوزه علميه استان به مجموعه¬اي از واحدهاي آموزشي،پژوهشي، تبليغي، تربيتي و مديريتي حوزوي و ساير مراكز و واحدهاي حوزوي كه براساس مصوبات شوراي عالي تأسيس و اداره مي¬شوند، اطلاق مي¬گردد. مديريت حوزه علميه استاني نيز به واحد مديريتي تابعه مركز مديريت حوزه-هاي علميه كه به منظور اعمال اختيارات، ادارة امور حوزوي و انجام وظايف مركز مديريت حوزه¬هاي علميه در استانها تشكيل مي¬شود، گفته مي شود.
همچنين اين قانون مقرر مي دارد كه مديريت¬ حوزه علميه هر استان به عنوان نهاد اجرايي زير نظر مركز مديريت حوزههاي علميه و در چارچوب مصوبات شوراي عالي انجام وظيفه نمايد و بين اين سه نهاد اصل سلسله مراتب اداري حاكم گردد.

شوراي عالي حوزه هاي علميه براي هر يك از مديريتهاي حوزه علميه استاني، يك شورا، رئيس شورا و مديرحوزه علميه در نظر گرفته است كه مركز مديريت حوزههاي علميه ميتواند در صورت تشخيص ضرورت و تصويب شوراي عالي، بخشي از وظايف يا كل وظايف و اختيارات حوزههاي علميه استاني را به يك حوزة علميه شهرستان اعطا نمايد.
شوراي عالي همچنين شرح وظايف مديريت هاي استاني را نيز به تصويب رسانده است.

3- تعيين شاخص‌هاي رتبه‌بندي مديريت‌هاي حوزه‌علميه استاني
جهت رتبه بندي مديريت هاي حوزه علميه استاني شاخص هايي از سوي شوراي عالي تصويب شده است كه براساس آن، شاخصها به دو گروه اصلي (شاخص¬هاي بررسي وضعيت موجود) و فرعي (شاخص¬هاي مؤثر در برنامه¬هاي توسعه استانها) تقسيم مي¬شوند.
از شاخص¬هاي اصلي مي توان به تعداد طلاب شاغل به تحصيل، اساتيد، مدارس، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، دروس سطوح عالي،كتابخانه¬هاي حوزوي، مبلغين، اساتيد اخلاق و مشاوران، مراكز مشاوره و تعداد مديران و معاونين مدارس و مراكز و مديران و معاونين دفاتر نمايندگي نام برد.
شاخص¬هاي فرعي نيز مربوط به جمعيت و مساحت استان، فاصله از مركز (قم)، پراكندگي شهرستان هاي تابعه ،شاخص هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فعاليت اقليت¬هاي مذهبي و ديني مي باشد.

4- تصويب ساختار جديد مركز مديريت حوزه هاي علميه
شوراي عالي حوزه هاي علميه، ساختار سازماني جديدي را براي مركز مديريت حوزه هاي علميه به تصويب رسانيد كه بر اساس آن اين مركز از ساختار ذيل برخوردار شد:
1. مديريت حوزه علميه؛
2. قائم مقام؛
3. معاونت آموزش؛
4. معاونت پژوهش؛
5. معاونت تبليغ؛
6. معاونت تهذيب؛
7. معاونت امور طلاب و دانشآموختگان؛
8. معاونت امور حوزه هاي علميه ؛
9. معاونت آمار و بررسي؛
10. معاونت اداري مالي؛
11. معاونت همكاريها و امور بينالملل؛
12. مديريت برنامهريزي و نظارت؛
13. حوزه رياست مدير حوزه‌‌هاي علميه شامل: الف) مديريت فنآوري اطلاعات؛ ب) روابط عمومي ج) افق حوزه؛ د) مركز خبرحوزه ؛
14. گروه مشاوران.
در ساختار تصويب شده جديد، شوراي عالي حوزه 2 معاونت را به ساختار قبلي افزود و براي برخي از آنان شرح وظايفي نيز تعيين نمود كه در ادامه به آنها نيز خواهيم پرداخت.

5- تغيير نام « معاونت مدارس و مراكز حوزوي » به « معاونت امور حوزه هاي علميه »
به منظور فراهمآوردن شرايط مناسب جهت توسعة مدارس و مراكز تخصّصي حوزه، به همراه ايجاد ارتباط مطلوب با علماي بلاد، جهت استفاده از ظرفيّتهاي محيطي و تسهيل ارتباط ميان مدارس منطقهاي و معاونت هاي ستادي، انسجام مدارس و حوزههاي علميّة كشور، ضروري به نظر ميرسيد. از اينرو، در ساختار جديد مركز مديريّت حوزة علميّه، معاونت جديدي به نام معاونت مدارس و مراكز حوزوي سراسر كشور، تشكيل گرديد كه سپس به « معاونت امور حوزهاي علميه » تغيير نام داد.

6- تأسيس معاونت امور طلاب و دانشآموختگان
به منظور بسط و توسعة امور خدماتي و رفاهي طلاب سراسر كشور، ساماندهي خدمات اعمّ از اسكان، شهريّه، امور مشمولين، امور حقوقي، امور نخبگان، بيمه، صندوق قرضالحسنه و... تاسيس معاونت مذكور در ساختار جديد مركز مديريّت حوزههاي علميّه پيش بيني شده است.
طبقهبندي، ساماندهي، جذب، معرّفي طلاب و دانشآموختگان حوزة علميّه به نهادها و سازمانها جهت تصدّي مشاغل و نظارت بر عملكرد آنها، از جمله مواردي است كه در شرح وظايف اين معاونت، بر آن تأكيد شدهاست.

7- تدوين و تصويب اساسنامه مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مركز مديريت حوزه علميه
به منظور تبيين روزآمد انديشه ديني در جهت پاسخگويي به پرسشهاي بنيادين و رفع شبهات مطرح در حوزه دين، توسعه و تقويت نوآوريها و ارتقاء توانمندي حوزويان در مواجهه علمي با شبهات و كسب مهارتهاي مناظره و گفتوگوي علمي، «مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات» كه پيش از اين، وابسته به شوراي عالي حوزههاي علميه بود، ازين پس زير نظر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و بر اساس ضوابط اساسنامه مصوب فعاليت خود را ادامه مي دهد.

8- تأسيس معاونت همكاريها و امور بينالملل
در راستاي گسترش ارتباط و تعامل با سازمان ها و نهادها، شخصيّت هاي علمي و فرهنگي و ديني در سطح بينالمللي، حضور مؤثّر و كارآمد حوزه و ارائة خدمات و دستاوردهاي حوزه به قشرهاي مختلف در اين سطوح، در ساختار جديد مركز مديريّت، اداره كلّ همكاريها و امور بينالملل، تأسيس شد كه در اسفند 88 بنابر مصوبه شوراي عالي، تبديل به معاونت گرديد.

9- تصويب شرح وظايف و اختيارات جديد مركز مديريت، مدير و برخي از معاونان آن
شوراي عالي حوزه هاي علميه در مسير ايجاد ساختار جديد در مركز مديريت حوزه هاي علميه، به تصويب برخي از شرح وظايف و اختيارات اين مركز نيز دست زد كه برخي از آنها مي توان به مصوبات زير اشاره كرد:
1. تصويب شرح وظايف و اختيارات مركز مديريتحوزههاي علميه؛
2. تصويب شرح وظايف مدير مركز مديريت حوزههاي علميه؛
3. تصويب شرح وظايف مديريتهاي استاني؛
4. تصويب شرح وظايف برخي از معاونت‌هاي مركزمديريت‌ حوزه از قبيل معاونت‌هاي آموزش، پژوهش، تبليغ، اداري ‌مالي و معاونت امور‌ حوزه‌هاي علميه؛

10- تصويب اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي حوزوي
به منظور ايجاد زمينه مناسب براي توليد علم و حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران، واحدها، مراكز و مؤسسات تحقيقاتي حوزوي و در جهت رشد و توسعه امور تحقيقاتي، « صندوق حمايت از پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي حوزوي » از سوي مركز مديريت حوزه علميه راه اندازي شد. از اهداف اين صندوق مي توان به كمك به ايجاد ظرفيتهاي مناسب تحقيقاتي براي پژوهشگران حوزوي و واحدهاي پژوهشي؛ زمينهسازي افزايش مشاركت آنان و حمايت از انتشار پژوهشهايشان، كمك به ايجاد و توسعه زيرساختهاي پژوهشي و هدايت پژوهشها به سمت پژوهشهاي مورد نياز حوزه و نظام اسلامي مي توان نام برد.

11- تشكيل كميتههاي تخصصي شوراي مدارك علمي
بنا به درخواست مركز مديريت حوزه هاي علميه و پيشنهاد شوراي مدارك علمي مبني بر تشكيل كميتههاي تخصصي پنجگانه آن، اين پيشنهاد به تصويب شوراي عالي حوزه رسيد و كميته هاي تخصصي تاريخ اسلام، فرق و مذاهب، علوم حديث، ادبيات عرب و اخلاق و تربيت به عنوان كميته هاي تخصصي اين شورا تشكيل گرديد.

12- تصويب آييننامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي و اساس نامه هاي آنان
با توجه به اختيارات شوراي عالي حوزههاي علميه در زمينه تعيين سياستها و ضوابط كلي اداره واحدهاي آموزشي حوزوي، شوراي عالي آييننامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي به منظور تعيين نحوه اداره اين مراكز و مؤسسات در سراسر كشور، تصويب و اساسنامه الگوي مراكز تخصصي و اساسنامه الگوي مؤسسات آموزش عالي را مصوب نمود.

13- ايجاد نظام هماهنگ اداري و مالي در تمام واحد هاي حوزوي
در اين خصوص، دو بخش عمده، مورد توجّه قرار گرفتهاست:
الف) تدوين آييننامة مالي و معاملاتي حوزة علميّه، كه قدم بسيار اساسي در انضباط مالي حوزة علميّه است.
ب) تدوين مجموعهاي از مقرّرات استخدامي، شاملِ پذيرش، گزينش، ارزشيابي و ساير قوانين كه از آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- آيين نامه حقوق و مزايا ( مصوب شوراي عالي )؛
- قانون استخدامي ( در حال تصويب )؛
- آيين نامه حقوق نيروهاي ساعتي و پروژهاي ( در حال تصويب ).

در پايان اين نكته قابل ذكر است كه اعضاي شوراي عالي حوزه هاي علميه در دوره پنجم، در طول فعاليت خود از اردبيشهت ماه 1387 تا اسفند 1388 بيش از 90 دستور جلسه را به تصويب رسانده و جهت اجرا به واحدها و مراكز ذيربط ابلاغ نموده اند.