چهارشنبه، 6 اسفند 1399 | 12 رجب 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

نشريه خبري شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - سال اول، پيش‌شماره 1، مرداد و شهريور 1389


سياست‌گذاري، رويكرد جديد شوراي عالي


بررسي رويكرد جديد در گفتگو با رئيس شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
حضرت آيت الله محمد يزدي رياست جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با تعيين تركيب اعضاي پنجمين دوره شوراي عالي حوزه به عنوان دبير شورا معرفي گرديدند. آيت الله يزدي معتقد است مهمترين ماموريت شوراي عالي، ايفاي نقشي اساسي و فراگير در راستاي سياستگذاري و نظارت كلان بر شئون حوزه هاي علميه است و اين شورا در پنجمين دور فعاليت خود مي كوشد در اين مسير حركت نمايد. آن چه در پيش رو داريد، حاصل گفتگوي كوتاه نشريه با ايشان است كه در محورهاي ذيل تقديم مي¬گردد:

 

رويكرد هاي نوين شوراي عالي در دوره جديد چيست؟
در دوره جديد شوراي عالي با استفاده از تجربه هاي دوره هاي گذشته و با توجه به مواد مندرج در اساسنامه و ارشادات و منويات مقام معظم رهبري و مراجع عظام ، شوراي عالي تصميم بر اين گرفت كه به مسئله سياست گذاري توجه بيشتري نموده و تا آنجا كه ممكن است از پرداختن به مسائل جزيي و اجرايي و صرف وقت شورا در اين امور پرهيز نمايد.
به همين منظور، شوراهاي اقماري شوراي عالي حوزه فعال سازي يا تشكيل شده است كه از آن جمله مي¬توان به فعال سازي شوراي گسترش، تشكيل شوراي اعطاء مجوزها و امتيازهاي علمي، تشكيل هيأت رئيسه شوراي عالي، تشكيل كميته بودجه، شوراي حوزوي تخصصي و كميسيون حوزوي شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي حوزه هاي علميه اشاره نمود.

اين شوراها و مواردي كه عرض شد، به عنوان بازوهاي شوراي عالي عمل مي كنند و بخشي از بار مسئوليت آن را بر عهده مي گيرند و بنابراين شوراي عالي فراغت بيشتري خواهد داشت تا به سياست گذاري و نظارت ومسائل كلان حوزه رسيدگي نمايد.

 

مهمترين فعاليت‌هاي دوره پنجم را برايمان شرح دهيد.
از جمله فعاليت هاي ديگر شوراي عالي حوزه در اين دوره اصلاح و ايجاد ساختار جديد براي مديريت حوزه هاي علميه است. بر اين اساس، مركز مديريت براي حوزه هاي علميه سراسر كشور تشكيل مي شود و هر يك از استان ها نيز به صورت جداگانه مركز مديريت براي اداره امور حوزه هاي آن استان خواهند داشت كه زير نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه فعاليت مي نمايند و مديران حوزه هاي علميه در استان ها اختياراتي را در اداره امور منطقه خود خواهند داشت.
به اين ترتيب فعاليت هاي ستاد از فعاليت هاي صف مجزا مي شود و با تفكيك اين امور، كارآمدي حوزه هاي علميه در جهت توسعه كمي و كيفي آنها بيشتر خواهد شد.
براي اين منظور از طرف مركز مديريت، مطالعات و تحقيقات زيادي روي امكانات، توانايي¬ها و ظرفيت¬هاي حوزه¬هاي علميه در سراسر كشور انجام شده و برنامه¬هايي براي ارتقاء سطح فعاليت¬هاي آنان صورت گرفته است.
همچنين شوراي عالي حوزه علميه قم براي تحت پوشش قرار دادن حوزه¬هاي علميه سراسر كشور، به شوراي عالي حوزه¬هاي علميه تغيير نام پيدا كرده است.

 

چه موضوعاتي در دستور كار آينده شوراي‌ عالي قرار دارند؟
مسائلي همچون: تشكيل شوراي نخبگان حوزوي، تدوين سند چشم انداز حوزه، بازخواني فعاليت هاي شوراي عالي، تدوين نظام هماهنگ اداري- مالي، توسعه و تقويت فعاليت هاي پژوهشي طلاب و تقويت دبيرخانه شوراي عالي نيز در دستور كار شوراي عالي قرار گرفته است.

 

چه كارهايي تا كنون در راستاي رويكرد سياست گذاري شوراي عالي صورت پذيرفته است؟
يكي از كارهاي مهم و اساسي در شوراي عالي حوزه، تشكيل كميسيون هاي تخصصي در دبيرخانه شورا بوده است كه موضوعات و مباحث مختلف به صورت تخصصي در اين كميسيون ها بحث و بررسي مي شود و نتيجه آن به اعضاي شوراي عالي گزارش مي شود.
استفاده بيشتر از ظرفيت هاي مختلف حوزوي و توجه بيشتر به رشته فقه و اصول و فلسفه نيز از جمله راهبردهاي جديد در شوراي عالي حوزه است.
فلسفة اين كه شوراي عالي پس از شوراي مديريت سابق به وجود آمده، جداسازي مقام تصميم گيري از مقام اجرا بود. مديريت، كار اجرايي روزمره است و اگر چند نفر بخواهند به صورت شورايي در اين امر تصميم گيري كنند، زمان و وقت بسياري را مي طلبد، ضمن اين كه با اختلاف و تعدد نظرات و مباحث زيادي همراه خواهد بود، بنابرين كار به كندي پيش مي رود، اما سياست گذاري و برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات كلي، امري مشورتي است و بايد به صورت شورايي بحث و گفتگو شود تا به بهترين نظر دست يافت.
به اين ترتيب تصميمي در شورا گرفته مي شود و براي اجرا به يك مدير سپرده مي شود و مدير هم با اختياراتي كه دارد، آن را اجرا مي كند، اين فرقِ بين مدير و بين شوراي تصميم گيري و سياست گذاري، فلسفه اصلي تشكيل مركز مديريت و شوراي عالي بوده است.
متأسفانه شوراي عالي در دوره هاي قبل به تدريج وارد كارهاي اجرايي شده بود و از وظيفه اصلي خود كه سياست گذاري است فاصله گرفته بود، اما برنامه دوره جديد اين است كه شورا خودش را از امور اجرايي كنار بكشد و به سياست گذاري كلان بپردازد و تا آنجا كه ممكن است امور اجرايي را به مديران اجرايي حوزه واگذار نمايد.
البته در دوره هاي قبل يك سري كارهاي زير بنايي و تصميمات مهم گرفته شد و متعاقب آن اقدامات خوبي هم صورت گرفت كه از جمله آنها مي توان به برقراري نظم در امور تشكيلاتي، ساماندهي ارتباط مديران، ايجاد ضوابط در مسائل مالي در خصوص كمك هاي مراجع عظام و كمك هاي دولت براي ساخت بنا و تجهيز و تعمير مدارس علميه اشاره كرد. در دوره جديد، شوراي عالي با يك رويكرد جديد بنا دارد تنها سياست گذاري كند و به كليات بپردازد.